Gość


Asystent rodziny


Kurs przygotowujący do pracy z rodziną z problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), organizowany w zgodności z ustawą z dnia 28.04.2011 o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z rozporządzeniem MPiPS z dnia 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

  Czas trwania: 150 godzin

<< kursy dla nauczycieli

Partnerzy uczelni